W dniu 14 listopada 2016 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny z podsekretarzem stanu Panem Bartoszem Marczukiem i Panią Naczelnik Katarzyną Napiórkowską. W czasie spotkania wyjaśniono, jakie intencje przyświecały powierzeniu asystentom rodziny nowego zadania umieszczonego w Ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. Zdaniem Ministra głównym celem ustawodawcy przy powierzaniu asystentowi rodziny zadań koordynacyjnych było podniesienie prestiżu zawodu asystenta i docenienie uzyskiwanych efektów jego działań w pracy z rodziną, między innymi poprzez:
– rozszerzenie grupy odbiorców usługi asystenta rodziny na rodziny, które wcześniej z tej pomocy nie korzystały,
– stworzenie możliwości realizacji nowego zadania asystenta rodziny bez konieczności opiniowania tej usługi przez pracownika socjalnego
– podniesienie wynagrodzenia asystentów z tytułu realizacji nowego zadania i zwiększenie liczby asystentów rodziny,
– zapoznanie z profesją asystenta rodziny i dedykowanego rodzinie charakteru jego zadań znacznie szerszej grupie instytucji i organizacji, przede wszystkim służbie zdrowia.
Nowe zadanie jest, zdaniem przedstawicieli MRPIPS, całkowicie niezależne od postulowanych przez środowisko asystentów zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zapewniono nas , że prace nad tymi zmianami nie zostały przerwane.
Przedstawiciele środowiska asystentów rodziny zostali zaproszeni do dalszych konsultacji rozwiązań prawnych. Ponadto zapewniono nas o przygotowywaniu informatora i ewentualnych szkoleń dla asystentów rodziny, które mając pomóc w profesjonalnym wykonywaniu powierzonych zadań.