Statut

Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały .

 2. Szczegółowe zasady powoływania i działania jednostek organizacyjnych określa niniejszy statut

§ 6

Stowarzyszenie może posługiwać się znakiem graficznym i pieczęcią na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 7

 1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi
  i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

 2. Stowarzyszenie może być członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków.

 2. Stowarzyszenie może do prowadzenia swoich działań zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu, oraz osoba nienależąca do Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie może powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest działalność kulturalna, oświatowa, edukacyjna, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynna, na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej ukierunkowanej na:

 1. Promowanie i rozwijanie asystentury rodziny

 2. Wspieranie rozwoju zawodowego asystentów rodziny

 3. Działanie na rzecz integracji i profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny

 4. Współpracę z przedstawicielami innych służb społecznych i ich stowarzyszeniami dotyczącą podziału zadań w pracy z rodziną i na jej rzecz

 5. Podejmowanie inicjatyw mających na celu podniesienie świadomości społecznej
  w obszarze roli, zadań i działań asystenta rodziny

 6. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 7. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia
  i ochrony praw dziecka

 8. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szkole, placówkach oświatowych,
  w środowiskach rówieśniczych

 10. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

 11. Ochronę i promocję zdrowia

 12. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

 13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 14. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy

 15. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 16. Działalność charytatywną

 17. Promocję i organizację wolontariatu

 18. Podejmowanie wspólnych działań z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi działającymi w obszarze wspierania dziecka i rodziny oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie warsztatów i seminariów, konferencji i Ogólnopolskich Zlotów Asystentów Rodziny

 2. Wymianę doświadczeń i dobrych praktyk

 3. Opracowanie standardów pracy asystentów rodziny i kodeksu etycznego asystenta rodziny.
 4. Opracowanie standardów superwizji asystentów rodziny
 5. Opracowywanie i wdrażanie autorskich programów edukacyjno – szkoleniowych

 6. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia

 7. Wykorzystywanie w celach promocyjnych, szkoleniowych środków masowego przekazu

 8. Organizowanie zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych

 9. Wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez udzielanie informacji, organizowanie pomocy rzeczowej i finansowej

 10. Inicjowanie i prowadzenie kampanii na rzecz rodziny

 11. Współpracę z instytucjami państwowymi działającymi na rzecz dzieci, rodzin
  i przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu

 12. współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi działającymi w obszarze wspierania dziecka i rodziny oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

 13. Tworzenie baz wolontariuszy działających na terenach lokalnych.

 14. Współpracę z Ośrodkami Leczenia Uzależnień i promowanie trzeźwego stylu życia

§ 11

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD, jako

 1. 58.11. Z Wydawanie książek

 2. 58.12. Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

 3. 58.13 Z Wydawanie gazet

 4. 58.14 Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 5. 58.19 Z Pozostała działalność wydawnicza

 6. 63.12. Z Działalność portali internetowych

 7. 63.99. Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 8. 72.20. Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 9. 88.99 Z. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 10. 90.02. Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 11. 90.04. Z Działalność obiektów kulturalnych

 12. 93.19. Z Pozostała działalność związana ze sportem

 13. 93.29. Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 14. 94.11. Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

 15. 94.12. Z Działalność organizacji profesjonalnych

 16. 94.99. Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

§ 12

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD, jako:

 1. 58.11. Z Wydawanie książek

 2. 58.12. Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

 3. 58.13 Z Wydawanie gazet

 4. 58.14 Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 5. 58.19 Z Pozostała działalność wydawnicza

 6. 63.12. Z Działalność portali internetowych

 7. 63.99. Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 8. 72.20. Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 9. 88.99 Z. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 10. 90.02. Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 11. 90.04. Z Działalność obiektów kulturalnych

 12. 93.19. Z Pozostała działalność związana ze sportem

 13. 93.29. Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 14. 94.11. Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

 15. 94.12. Z Działalność organizacji profesjonalnych

 16. 94.99. Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 13

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych

 2. Członków wspierających

 3. Członków honorowych.

§ 15

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych , która złożyła pisemną deklarację i dokonała opłaty wpisowej.

 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Główny lub Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji i dokonania opłaty wpisowej.

§ 16

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału podjętej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.

 3. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

§ 17

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

 2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Głównego.

§ 18

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału

§ 19

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia

 2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

 3. Korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia

 4. Uczestniczenia w zebraniach, wykładach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. Organizowanych przez władze Stowarzyszenia.

§ 20

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu

 2. Uczestniczenia w walnych zebraniach członków

 3. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 4. Regularnego opłacania składek.

§ 21

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, posiada prawo określone w § 19.

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 22

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału

 2. Wykluczenia przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału z powodu:

 • nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich w okresie dłuższym niż sześć miesięcy.

 • Z powodu rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia

 1. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

 1. Od uchwały Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Struktura organizacyjna władz głównych

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków

 2. Zarząd Główny

 3. Główna Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. W przypadku gdy liczba członków przekroczy 100 osób Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

 2. Szczegółowy tryb i zasady wyborów delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 25

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 26

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż przez dwie kadencje.

 4. W razie gdy skład Władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Walne Zebranie Członków

§ 27

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie honorowi,

 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający

§ 28

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący i Sekretarz.

§ 29

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad nie później niż miesiąc przed terminem Walnego Zebrania.

§ 30

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

 1. W pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków

 2. W drugim terminie – nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków bez względu na liczbę obecnych członków

§ 31

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:

 1. Z własnej inicjatywy

 2. Na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej

 3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia ( delegatów)

 1. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1. pkt b i c.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 32

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalenie Statutu i jego zmian,

 2. Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia

 3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia

 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

 6. Rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu

 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego

 9. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd Główny

§ 33

 1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, a za swoją pracę i działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

 2. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Pozostałe osoby pełnią funkcję członków zarządu.

 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.

 5. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes.

§ 34

 1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków (delegatów)

 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków

 3. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia

 4. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności

 5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych

 6. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia

 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

 8. Podejmowanie uchwał i nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia

 9. Określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich

 10. Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji

 11. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji

 12. Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia

 13. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia

 14. Powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby

 15. Koordynowanie działalności jednostek terenowych

 16. Zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz Stowarzyszenia.

 17. Zawieszanie uchwał zarządów oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz nadrzędnych

 18. Uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów

 19. Rozpatrywanie odwołań do uchwał zarządów oddziałów sprawach wykreślenia członka Stowarzyszenia oraz w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków

 20. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności

 1. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 35

Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością

§ 36

Główna Komisja Rewizyjna składa się z przynajmniej z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego.

§ 37

Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, które zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz w roku.

§ 38

 1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego

 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 3. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tejże Komisji reprezentuje Stowarzyszenie w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim.

§ 39

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia

 2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu

 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia

 4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi

 5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Głównego w razie jego bezczynności

 6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach i sporach między Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu.

 8. Nadzorowanie Komisji Rewizyjnych niższego szczebla.

Rozdział V. Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze

§ 40

 1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujący przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział , Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

 2. Oddziały prowadzą swą działalność na podstawie niniejszego Statutu.

 3. Władzami oddziału są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału

 2. Zarząd Główny Oddziału

 3. Komisja Rewizyjna Oddziału

 1. Rozwiązanie oddziału następuje podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

 1. Zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczbowego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok

 2. Złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 41

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału

 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 42

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajnie i honorowi oddziału

 2. Z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu oddziału, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 43

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem

 2. Postanowienia § 28 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 44

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

 1. z własnej inicjatywy

 2. na żądanie Zarządu Głównego

 3. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału

 4. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału

 1. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu trzech tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt b,c,d.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 3. Postanowienia § 29 stosuje się odpowiednio.

§ 45

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. Uchwalania programów działania oddziałów

 2. Wybór i odwoływania prezesa oraz członków władz oddziału

 3. Wybór i odwoływanie delegatów ich zastępców na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału

 5. Udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium władzom oddziału

Zarząd Oddziału

§ 46

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

§ 47

 1. Zarząd Oddziału składa się z prezesa oraz przynajmniej pięciu członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału obywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na rok.

 3. Posiedzenie Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału.

 4. Członkowie Zarządu Oddziału mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 5. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia funkcji przez prezesa Zarządu Oddziału, funkcję tę obejmuje wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Oddziału.

§ 48

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału

 2. Określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału

 3. Uchwalania budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego

 4. Reprezentowania Oddziału na zewnątrz

 5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw

 6. Zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień

 7. Przyjmowanie członków oraz ich skreślanie z powodu naruszania zasad określonych w statucie

 8. Uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału

 9. Współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału

 10. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału

 11. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału

 12. Składanie co rocznych sprawozdań ze swej działalności przed Zarządem Głównym Stowarzyszenia.

§ 49

Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Główny.

Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 50

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

§ 51

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z co najmniej 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu ze swego grona przewodniczącego.

§ 52

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

 2. Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału wskazany w uchwale tego organu reprezentuje Oddział w umowach i sporach między Oddziałem, a członkiem Zarządu Oddziału.

§ 53

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 54

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. Kontrola działalności Zarządu Oddziału co do zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał nadrzędnych

 2. Współpraca z Główną Komisją Rewizyjną

 3. Przedstawienie Zarządowi Oddziału wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej

 4. Zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych

 5. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przekładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

 6. Reprezentowanie Oddziału w umowach i sporach między Oddziałem a członkami Zarządu Oddziału.

Rozdział VI. Ciała doradcze

§ 55

Ciałem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Merytoryczna.

Do zakresu działania Rady Merytorycznej należy w szczególności:

 1. ocena, opiniowanie, przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących asystentury

rodziny i Stowarzyszenia,

 1. opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie asystentury rodziny,

 2. opiniowanie i wydawanie rekomendacji dotyczących programów szkoleń i jakości kształcenia przez instytucje szkolące w zakresie pracy z rodziną.

§ 56

Szczegółowe zasady działania Rady Merytorycznej są przedstawione w odrębnym regulaminie zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VII. Majątek i fundusze

§ 57

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. Opłaty wpisowe i składki członkowskie,

 2. Dotacje

 3. Darowizny, zapisy i spadki

 4. Wpływy z działalności statutowej

 5. Dochody z ofiarności publicznej

 6. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

 7. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia

 1. Wpłaty gotówkowe powinny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.

 2. Składki członkowskie powinny być wpłacone raz na kwartał. 25 % kwoty pochodzące ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymanej wpłaty na konto Zarządu Głównego.

 3. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową Oraz składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.

 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obwiązującymi przepisami.

§ 58

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy członków Zarządu.

 3. Zarząd Główny może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia.

 4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie jest reprezentowane przez członka Komisji Rewizyjnej wskazanego
  w uchwale tej Komisji.

Rozdział VIII. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 59

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

§ 60

 1. Uchwałę o rozwiązanie Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział IX. Postanowienie końcowe

§ 61

Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosowanego postanowienia sądu rejestrowego.